V OŠ Blanca enota Vrtec je osnovna dejavnost vrtca dnevni program, ki traja 6–9 ur in se izvaja dopoldne, v okviru poslovnega časa vrtca. Otrok prebiva v vrtcu do največ 9 ur dnevno.

Dnevni program obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju vzgojnega dela upoštevamo načela, cilje in področja dejavnosti kot jih opredeljuje Kurikulum za vrtce – veljavni nacionalni program za predšolske otroke, ki ga je marca 1999 sprejel strokovni svet RS za splošno izobraževanje. V njem so opredeljena temeljna načela in cilji predšolske vzgoje. Oblikovan je na osnovi sodobnih spoznanj, da otrok dojema in razume svet celostno, da se razvija in uči v aktivni povezavi s socialnim in fizičnim okoljem ter si v interakciji z otroki in odraslimi razvija lastno družbenost in individualnost.

PREDNOSTNE NALOGE VRTCA

 • Razvijanje poglobljenih, pozitivnih odnosov med otroki, vzgojitelji in starši.
 • Skrb za prijetno počutje vseh otrok v skupini.
 • Spoznavanje pomena medsebojnega sodelovanja ter učenja strpnosti in spoštovanja, upoštevanja različnosti in drugačnosti.
 • Skrb za varnost, zdravje in prijetno vzdušje v vrtcu.
 • Spremljanje razvoja in napredka vsakega otroka ter pomoč staršem ob pojavu morebitnih težav.
 • Zagotavljanje optimalnega vzgojnega okolja za zadovoljevanje otrokovih fizioloških in psiholoških potreb.
 • Upoštevanje otrokovih razvojnih posebnosti in pravic.

CILJI IN METODE DELA V VRTCU

Otroci 21. stoletja se bodo srečevali z velikimi spremembami. Da bi pripravili otroke na izzive prihodnosti, jih moramo pripraviti na to, da se bodo učili vse svoje življenje. Naš cilj je usposobiti otroka, da bo aktiven član družbe v novem svetu.

Prizadevamo si:

 • da bo kreativen, domiseln in bo znal uporabljati različne vire,
 • bo kritičen mislec in sposoben izbirati,
 • bo iskal in reševal miselne probleme,
 • bo skrbel za družbeno in naravno okolje.

Otrokom pomagamo konstruirati njihovo razumevanje:

 • fizičnega sveta ob dejavnostih kot so merjenje, tehtanje, gradnja s kockami, igra s peskom in vodo, raba vrvi, mešanje barv …
 • socialnih in kulturnih informacij ob dejavnostih, kot so igre, kuhanje, dramatizacijske igre, izleti, diskusije …
 • logike in matematike z merjenjem, s primerjanjem, s štetjem, z odkrivanjem enakosti, nizanjem, razvrščanjem …
 • pisane in govorjene besede ob branju, pisanju, risanju slik, poslušanju, izražanju svojih misli in idej.

Otroka obravnavamo kot celoto. Vsi vidiki razvoja (fizični, socialni, emocionalni in kognitivni) so upoštevani.

Spodbujamo:

 • fizični razvoj ob gibanju, plezanju, plazenju, rezanju, šivanju, oblačenju …
 • socialno-emocionalni razvoj ob reševanju nesporazumov in razlik, ekspresij občutkov, kontroli impulzov, skrbi in spoštovanju drugih in odraslih, sledenju, delitvi, skrbi za vzgojna sredstva …
 • kognitivni razvoj ob reševanju problemov, razmišljanju, verbalizaciji mnenj in idej.

Otroška igra je dejavnost, ki se izvaja zaradi nje same, je notranje motivirana, svobodna, odprta in za otroke prijetna. Način in vsebina igre dajeta prostor, znotraj katerega so prepoznavna različna področja kurikula: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika.

V igri se v otrokovih dejavnostih prepletejo in povežejo različna področja kurikula, kar je za razvojno stopnjo in način učenja v tem starostnem obdobju smiselno in strokovno utemeljeno. Poleg igre pa uporabljamo še različne druge metode: pogovor, poslušanje, opazovanje, posnemanje, demonstracijo, delo s konkretnim materialom, praktično delo … (Več o tem si lahko preberete v priročniku »Otrok v vrtcu« in drugih).

(Skupno 336 obiskov, današnjih obiskov 1)