1. Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, stran 7485.

 

Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08 in 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21), 2., 4., 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na 7. redni seji dne 30. avgusta 2023 sprejel

S K L E P 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica 

  1. člen 

 

Cene dnevnih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica znašajo mesečno na otroka po posameznih programih od 1. 9. 2023 dalje:

          v EUR
 

oddelek 

1. st. obdobja 

1–3 let

oddelek 

2. st. obdobja 

3–4 let

oddelek 

2. st. obdobja 

3–6 let

Kombiniran 

oddelek

Prilagojen 

program

Vrtec Ciciban Sevnica 669,57 514,12 480,73 552,32 1.117,43
Enota vrtca pri OŠ Blanca 639,33 / 474,80 523,55 /
Enota vrtca pri OŠ Krmelj 696,35 509,76 468,36 526,92 /
Enota vrtca pri OŠ Šentjanž / / / 550,71 /
  1. člen 

 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,10 evra. Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.

Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8.00 ure.

  1. člen 

 

Staršem otrok, ki plačujejo vrtec oziroma ki imajo v vrtec vpisanega enega otroka v kolikor ta ni že deležen oprostitev države; to pomeni, da je to prvi otrok oziroma, da je drugi otrok pri čemer starejši sorojenec ne obiskuje vrtčevskega varstva istočasno, se cena programa, ki jo starši plačajo na podlagi Odločbe Centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca, zmanjša za 5 %.

Starši otrok, za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko:

– uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev;

– uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen.

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sevnica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa.

  1. člen 

 

Zaradi izpisa otrok iz vrtca v času od 1. julija do 31. avgusta, ki gredo s 1. septembrom v osnovno šolo, Občina Sevnica vrtcem, katerih je ustanoviteljica, krije ceno programa za vsakega izpisanega otroka, zmanjšano za stroške živil.

  1. člen 

 

V primeru vpisa ali pravočasnega izpisa otroka se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu.

Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se mesečno določena cena programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni.

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za več kot 15 minut dnevno, se zaračuna zamudna ura, ki jo določi strokovna služba zavoda.

  1. člen 

 

Starši ob podpisu pogodbe o vpisu otroka v vrtec, za vsakega novo vpisanega otroka plačajo akontacijo v višini 10 % od cene programa, v katerega bo otrok vključen. Znesek se poračuna pri plačilu prvega računa za storitev vrtca. V primeru, da starši kljub podpisani pogodbi otroka ne vključijo v vrtec, se akontacija ne vrne.

  1. člen 

 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, št. 602-0007/2022, z dne 22. 9. 2022 (Uradni list RS, št. 125/22).

  1. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 9. 2023 dalje.

Št. 602-0010/2023

Sevnica, dne 30. avgusta 2023

                                                                                                                                    Župan 

                                                                                                                           Občine Sevnica 

                                                                                                                                Srečko Ocvirk

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2023-01-2668?sop=2023-01-2668

 

(Skupno 87 obiskov, današnjih obiskov 1)