Svet zavoda opravlja naloge, določene z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Pristojnosti Sveta zavoda:

 • sprejema program razvoja vrtca,
 • sprejema letni delavni načrt vrtca in poročilo o njegovi uresničitvi,
 • odloča o uvedbi dodatnih dejavnosti in drugih programov,
 • odloča o pritožbah iz delovnega razmerja, o pritožbah staršev v zvezi z vzgojno-izobraževalnim delom,
 • imenuje in razrešuje ravnatelja,
 • obravnava poročila o vzgojno- varstveni problematiki,
 • sprejema pravila in druge splošne akte zavoda, ki jih določa akt o ustanovitvi ali drugi splošni akti,
 • določa finančni načrt in sprejema zaključne račune,
 • predlaga ustanovitelju spremembo ali razširitev dejavnosti,
 • daje ravnatelju in ustanovitelju zavoda predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
 • razpisuje volitve predstavnikov delavcev v svet zavoda,
 • sprejema program reševanja presežnih delavcev,
 • imenuje predstavnike zavoda v drugih asociacijah,
 • odloča v soglasju z ustanoviteljem o povezovanju skupnih administrativnih in računovodskih nalog in za opravljanje drugih skupnih del,
 • opravlja druge z zakonom ter s pravili določene naloge.

Člani sveta zavoda so trije predstavniki staršev, trije predstavniki ustanovitelja in pet predstavnikov zaposlenih. Mandat članov je štiri leta. Mandat staršev je povezan s statusom v vrtcu. Svet zavoda deluje po poslovniku, ki ga je sprejel na svoji seji, dne 19. 12. 2012.

(Skupno 88 obiskov, današnjih obiskov 1)